استاندارد های تولید جرثقیل برقی

استاندارد های تولید جرثقیل برقی

جرثقیل های برقی که کاربری کارگاهی و کارخانه ای دارند طبق استاندارد های مختلفی تولید میشوند، برخی از این استاندارد ها صرفا در تایید کیفیت تولید برخی دیگر استاندارد های سیستمی مثل ایزو هستند که به هیچ وجه به بررسی کیفیت جرثقیل برقی نمی پردازند و تنها کیفیت مراحل و استاندارد های تولید را بررسی می کنند. اما با توجه به اینکه جرثقیل های برقی ابزار آلاتی امنیتی هستند که خلل در عملکرد آنها می تواند ضرر های جانی نیز به همراه داشته باشد بیشترین استاندارد های مرتبط با جرثقیل سقفی چه جرثقیل برقی باشد چه جرثقیل دستی مرتبط با اجزایی میشود که خلل در ساز و کار آنها می تواند ضررهای جانی به همراه داشته باشد. از این حیث استاندارد تولید زنجیر در جرثقیل دستی و تولید زنجیر و سیم بکسل در جرثقیل های برقی زنجیری و سیم بکسلی ارجحیت بالایی دارد. بدین گونه که ضریب امنیتی زنجیر و سیم بکسل مورد استفاده در جرثقیل های سقفی حتی به 1:4 و 1:6 میرسد. بدین معنا که توان پارگی و شکست سیم بکسل و زنجیر بکار رفته در جرثقیل سقفی حتی در مواردی به 4 الی 6 برابر توان اسمی آن جرثقیل نیز می رسد.