انواع تاب سیم بکسل

درباره تاب سیم بکسل چه می دانید

انواع تاب سیم بکسل

تاب سیم بکسل چه چیزی را نشان می دهد؟

 

جهت مارپیچ مفتول ها و استرندها در سیم بکسل را تاب یا خواب سیم بکسل می نامند. تاب سیم بکسل ها به دو دسته ی بزرگترِ تاب معمولی و تاب لنگ (lang) تقسیم می شود و در هر دسته، تاب سیم می تواند راستگرد و یا چپگرد باشد.

 

wire-rope-lay

تاب معمولی

وقتی سیم بکسلی تاب معمولی دارد، به این معنی است که مفتول ها و استرندها در دو جهت مخالف هم تابیده شده اند. مثلا مفتول ها به صورت چپگرد و استرندها به صورت راستگرد بافته شده اند و یا برعکس. در تاب معمولی، به نظر می رسد که مفتول ها نسبت به خط مرکزی سیم، به صورت موازی قرار گرفته اند.

به علت جهت های مختلف بافت مفتول ها و استرندها، سیم بکسل با تاب معمولی در مقابل باز شدن یا پیچ خوردن مقاوم تر است (می توان گفت به صورت طبیعی نتاب است). همچنین، سیم های با تاب معمولی، در برابر له شدن مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند و راحت تر می توان آنها را دور قرقره پیچید.

تاب لنگ

تاب لنگ درست نقطه ی مقابل تاب معمولی است؛ یعنی مفتول ها و استرندها همه در یک جهت تاب خورده اند و در ظاهر به نظر می رسد نسبت به خط مرکزی سیم، حالت مورب دارند. سیم هایی که تاب آنها لنگ است، نسبت به سیم های با تاب معمولی، انعطاف بیشتری دارند و در مقابل خوردگی و خستگی (fatigue) مقاوم ترند. با این حال، در زمان استفاده و نیز قرقره کردن، نیاز به مراقبت بیشتری دارند؛ چرا که احتمال پیچ خوردن و له شدن آنها بیشتر از سیم های با تاب معمولی است.

تاب های راستگرد و چپگرد سیم بکسل

تاب راستگرد یا چپگرد نشان می دهد که استرندها نسبت به هسته ی سیم بکسل در چه جهتی تابانده شده اند. اگر استرندها در جهت عقربه های ساعت به دور هسته پیچیده باشند، تاب سیم راستگرد است و اگر در خلاف جهت عقربه های ساعت پیچیده شده باشند، تاب سیم چپگرد است.

مگر در موارد خاص، معمولا برای همه کاربردها از تاب راستگرد استفاده می شود.