تنسایل های کاربردی سیم بکسل نتاب

تنسایل های کاربردی سیم بکسل نتاب

سیم بکسل های نتاب اغلب در ارتفاعات بالا و با متراژ بالا مورد استافده قرار می گیرند. نوع کاربری سیم بکسل نتاب برای لیفتینگ بار حساسیت هایی را برای این ساختار از سیم بکسل فراهم می آورد بگونه ای که در اغلب موارد از فولاد ها در گرید ها و کیفیت بالا در تولید آن استفاده می شود. سیم بکسل نتاب که در ساختار های 19X7 و 35X7 تولید می شود دارای بافت ریز با مفتول های باریک و تعداد استرند بالا است و اغلب پایین ترین تنسایلی که در تولید این سری از سیم بکسل ها بکار گرفته می شود تنسایل 1770 N/mm2 می باشد. گرید ها و تنسایل های بالاتری از فولاد نیز به ترتیب با گرید 1960و 2160 نیوتن بر میلیمتر مربع در تولید سیم بکسل نتاب بکار گرفته می شود که دارای تنسایل مقاومتی بسیار بالایی هستند. با این وجود بالا بردن تنسایل سیم بکسل نتاب که به دنبال آن قیمت سیم بکسل نتاب را نیز بالاتر می برد تا اندازه ای مناسب و با بالا رفتن درصد کربن از میزانی مشخص در جهت خشکی و کاهش انعطاف پیش می رود که مناسب نمی باشد. البته تنسایل مقاومتی سیم بکسل نتاب تنها یکی از فاکتور های کیفی می باشد و مهمترین فاکتور در کنار Wll, MBl مه مفاهیمی متفاوت از تنسایل بر حسب سایز سیم بکسل نتاب هستند قرار می گیرد.