لوبریکانت سیم بکسل

درباره لوبریکانت سیم بکسل در هاردوایر

سیم بکسلهای صنعتی برای کاهش اصطکاک مالشی آنها به هنگام حرکت نسبی در کنار یکدیگر و همچنین محافظت از آنها در برابر خوردگی نیاز به روان‌کاری(روغن‏‎کاری) دارند. این روان‌کاری توسط لوبریکانت سیم بکسل به صورت دستی یا توسط دستگاه روانکار انجام می‌شود.

تمامی لوبریکانت سیم بکسل ها در یک نگاه