بالانسر

درباره بالانسر در هاردوایر

بالانسر وسیله ای است که امکان معلق نمودن ابزار و کاهش وزن بر روی دست کاربر را ایجاد می کند که این امر موجب سهولت در استفاده از ابزار سنگین شده و همچنین راندمان کاری و امنیت برخورد دستگاه با سطوح را تضمین مینماید.
بالانسر باعث میشود کاربر در حین انجام کار خستگی کمتری را تجربه کند.

تمامی بالانسرهادر یک نگاه