پولیفت و تیفور

درباره پولیفت و تیفور در هاردوایر

پولیفت و تیفور ابزارهایی هستند که با نیروی کششی، عمل جا به جایی بار را انجام می دهند.

این تجهیزات به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جابه جایی اجسام در جهت عمودی به جهت بالا و پایین، کشیدن اشیا در یک راستای خاص و همچنین کمک برای بسته بندی های بزرگ استفاده می شوند.

تیفور را سیمون فاور در جنگ جهانی دوم اختراع کرد و شاید آن زمان آقای فاور نمی دانست این ابزار در هر جایی که نیاز به حمل اجسام یا بار است کاربرد خواهد داشت.

پولیفت و تیفور مصارف بسیار گسترده ای دارند. ساختمان سازی، پل سازی، صنایع ریلی و جاده ای، آتش نشانی و امداد و نجات، صنایع برقی و مخابرات، صنایع دریایی و کشتی سازی، جنگلداری و بسیاری مشاغل و صنایع دیگر که با تجهیزات سنگین سر و کار دارند از این دستگاه ها برای انتقال این تجهیزات استفاده می کنند.

تیفور و پولیفت می توانند بار را به سمت بالا، پایین و به اطراف با زوایای مختلف حرکت داده و جا به جا کنند.

تیفورها در دو نوع دستی و بادی، و پولیفت ها در دو نوع سیم بکسلی و زنجیری در بازرگانی هاردوایر عرضه می شوند.

تمامی پولیفت و تیفورها در یک نگاه